Hoạt động Từ Thiện

Hoạt động Từ Thiện

Chúng tôi tham gia vào một số hoạt động từ thiện, giúp đỡ các trẻ em bị thiệt thòi khó khăn trong xã hội. Trong đó có hoạt động giúp đỡ các trẻ em mồ côi cha mẹ ở trường nội trú Nguyễn Viết Xuân Hà Nội.Đây là một số hình ảnh của chương trình " 2nd Metropole Cherity Classic Tour 2009". Chúng tôi thật xúc động khi biết hoàn cảnh các em và chia sẻ những gì có thể cả về vật chất lẫn tinh thần

Bài viết khác